Ethische gedragscode XLence™ coach Onderwijscoach & Lifecoach

De XLence™ coach leeft de volgende gedragsregels na:

Respect

De XLence™ coach …

 1. Benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
 2. Geeft coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 3. Houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de coachee.
 4. Gaat gedurende een coachingrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een coachee aan.
 5. Als er sprake is van een externe opdrachtgever, zal de XLence™ coach vóór aanvang van de coaching zich ervan vergewissen, dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de coaching. Alleen als overeenstemming bestaat over het doel en de opzet van de coaching kan de coaching plaatsvinden. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht zal de de XLence™ coach nieuwe afspraken maken.
 6. De XLence™ coach zal nooit details of persoonlijke informatie over de coachee delen met de werkgever, opdrachtgever of leidinggevende.

Integriteit

De XLence™ coach …

 1. Is eerlijk en oprecht. De XLence™ coach zegt wat zij doet en doet wat zij zegt.
 2. Laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. Zij laat zich niet in diskrediet brengen.
 3. Gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties. Hoewel de XLence™ coach zelfbewust optreedt en handelt, dringt zij zich nergens op de voorgrond en blijft bescheiden.
 4. Gaat tactvol en beschaafd met mensen om, en past zich in redelijkheid aan wanneer dat nodig is aan de omstandigheden of aan gewoonten en gebruiken van de coachee, zonder haar persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
 5. Gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de coachee die zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de coachee van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
 6. Maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de coachee afhankelijk van haar is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de coachee of relaties van de coachee te benadelen.
 7. In situaties waarin de XLence™ coach met de coachee of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft zij redelijk en schappelijk en houdt de dialoog open.

Verantwoordelijkheid

De XLence™ coach …

 1. Onderkent de macht die inherent is aan haar positie en beseft dat zij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de coachee en mogelijk ook op derden.
 2. Kent zowel de beperkingen van het beroep als coach, als de grenzen van haar persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat geen van beiden wordt overschreden.
 3. Is zich bewust van haar persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van het beroep als coach.
 4. Aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
 5. Maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften nooit afhankelijk van de relatie met een coachee.
 6. Onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen haar wordt ingesteld.

Professionaliteit

De XLence™ coach …

 1. Neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting zij zichzelf als mens èn als coach ontwikkelt, om optimaal te functioneren.
 2. Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten op gebied van coaching.
 3. Heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarmee eventuele schaden, waar zij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid zijn gedekt.
 4. Informeert coachee desgevraagd welke stijl zij gebruikt bij coaching.
 5. Maakt onderscheid tussen een coachingrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. De XLence™ coach waakt voor het optreden van belangenverstrengeling.

d.d. 15 oktober 2021

Judith Porcelijn 

Deze gedragscode vervangt de oude gedragscode van Sterke School